BOOK NOW


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

เดอะ กริฟฟิน ออกแบบโครงสร้างค่าธรรมเนียมตามเป้าหมายทางการเงินของเจ้าของธุรกิจ

สัญญาการบริหาร

  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด)
  • ค่าธรรมเนียมการตลาด (เปอร์เซ็นต์ของรายได้ห้องพักทั้งหมด)
  • ค่าธรรมเนียมจากกำไร (เปอร์เซ็นต์จาก GOP เริ่มต้น)


ค่าบริการให้คำปรึกษา

ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับบริการและเวลาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าธรรมเนียมที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของงานแต่ละชิ้น


THE Griffin Hotel Management The Dewa Koh Chang AWA Resort The Splash Koh Chang Annika, Koh Chang, Trat Andamantra Resort & Villa Phuket