BOOK NOW


การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

เราสามารถออกแบบและปรับบริบทเพื่อการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ต้องการ ดังต่อไปนี้:

  • ดำเนินการบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในฐานะตัวแทนของเจ้าของธุรกิจ
  • ดำเนินงานและติดตามทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานสำหรับทุกแผนกอย่างมีมาตรฐาน
  • จัดทำและเสนอแแผนธุรกิจและกำหนดงบประมาณของแต่ละปี ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการอนุมัติรวมถึงนโยบายการประกันภัย
  • กำหนดโครงสร้างของราคาทั้งหมด ที่เกี่ยวกับโรงแรมรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ของตัวแทนการขายและคู่ค้าทั้งหมด
  • กำหนดดูแลควบคุมการจัดซื้อสินค้า เช่น รายการทรัพย์สินทั้งหมด การจัดหาให้บริการสินค้าที่ใช้ภายในโรงแรมและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการที่จำเป็นและเหมาะสมในการบำรุงรักษาและดำเนินงานโรงแรม
  • การควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะเฉพาะของแต่ละโรงแรม
  • การฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานภายในโรงแรมตามมาตราฐานที่กำหนด
  • รักษาดูแลโรงแรมและอุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน รวมถึงจัดการเจรจาและบริหารสัญญาเช่า ใบอนุญาต และข้อตกลงเรื่องสิทธิประโยชน์นอกจากนี้เพิ่มเติมสำหรับพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมทั้งหมด

THE Griffin Hotel Management The Dewa Koh Chang AWA Resort The Splash Koh Chang Annika, Koh Chang, Trat Andamantra Resort & Villa Phuket